Cenník poskytovaných sociálnych služieb

Centrál, n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby určuje cenník svojich služieb v závislosti od hospodárskych výsledkov predchádzajúceho roka v súlade s § 72 zákona č. 448/2008 Z.z. najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu  službu, Centrál, n.o. a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu:

  - za obslužné činnosti (stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva)

  - za odbornú činnosť (pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa stupňa odkázanosti)

  - a za ďalšie činnosti dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Pri poskytovaní sociálnych služieb a pri stanovení úhrad za poskytované služby sa postupuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov a Občianskym zákonníkom.

Denná sadzba úhrady za sociálnu službu zahŕňa v sebe úhrady za jednotlivé služby nasledovné:

  a) Úhrada za stravovanie zahŕňa v sebe náklady na suroviny a režijné náklady. Stravná jednotka na deň na občana obsahuje raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru, (u diabetikov aj II. večeru):

  b) Úhrada za bývanie zahŕňa v sebe užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov,  užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním (voda, splašková voda, elektrina, kúrenie, klimatizácia, odvoz komunálneho odpadu a pod.).

  c) Úhrada za poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby zahŕňa pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, pri základných sociálnych aktivitách, ako napr. sprievod na toaletu, pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, pomoc pri osobnej hygiene, sprievod na lekárske vyšetrenie  a pod.

  d) Úhrada za upratovanie: zahŕňa v sebe upratovanie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, dezinfekciu zariadení na osobnú hygienu podľa sanitačného režimu prevádzky.

  e) Úhrada za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zahŕňa v sebe pranie a žehlenie posteľného prádla, bielizne a ostatného osobného šatstva klientov a podľa potreby aj údržbu napr. šitie gombíkov a pod.

  Cenník služieb od 1. 1. 2019

   

PAVILON A, B
PAVILON C
Poskytované služby
ZPS, ZOS
Samoplatca ZOS, ŠZ
ŠZ
Samoplatca ŠZ
ZPS
Samoplatca ZPS
Stravovanie:
Diabetická strava
5,00
8,00
5,00
8,00
5,00
8,00
Racionálna strava
4,00
7,00
4,00
7,00
4,00
7,00
Racionálna ROV
3,60
6,60
3,60
6,60
3,60
6,60
Bývanie:
Jednoposteľová izba
7,50
8,40
7,50
8,40
9,90
10,80
Manželská izba
6,80
7,70
6,80
7,70
-
-
Dvojposteľová izba
6,60
7,50
6,60
7,50
8,50
9,40
Ďalšie obslužné činnosti
Upratovanie
0,90
2,00
0,90
2,00
0,90
2,00
Pranie, žehlenie
0,80
1,50
0,80
1,50
0,80
1,50
Pomoc pri odkázanosti:
II. stupeň
1,40
8,10
-
-
-
-
III. stupeň
1,60
8,30
-
-
-
-
IV. stupeň
1,80
8,50
-
-
1,80
8,50
V. stupeň
2,00
8,70
3,10
12,80
2,00
8,70
VI. stupeň
2,20
8,90
3,30
13,00
2,20
8,90
Samoplatca bez posúdenia
-
8,90
-
13,00
-
8,90

Skratky:

ZOS – zariadenie opatrovateľskej služby

ZPS – zariadenie pre seniorov

ŠZ – špecializované zariadenie

  Nadštandardné služby:

  f) Úhrada za fakultatívne služby ako pedikúra, manikúra, masáž podľa želania klienta zabezpečujeme tieto služby, tieto služby sú nadštandardné a platia sa podľa cenníka dodávateľa.

  g) Za lieky, zdravotnícke pomôcky klient platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

  h) V prípade inkontinencie klient hradí sám pomôcky použité nad rámec lekárom predpísaných pomôcok podľa ceny  dodávateľa a podľa skutočne použitého množstva.

  i) Za prepravu sanitkou klient platí poskytovateľovi prepravnej služby,  v prípade doprovodu platí sa  aj za sprevádzajúcu zdravotnú sestru.

GALÉRIA

viz viz viz viz viz