Potrebujete nepretržitú starostlivosť pre seba alebo svojho príbuzného?

DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Vitajte v našom zariadení

V zariadení pre seniorov: Seniori, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti IV-VI, alebo dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti II-VI, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti.

V špecializovanom zariadení: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň odkázanosti majú najmenej V. a majú nasledovné zdravotné postihnutie.

Postup prijatí

Ako sa stať naším klientom?

naše Služby

PREČO SME TÁ NAJLEPŠIA VOĽBA?

V zariadení opatrovateľskej služby veľký dôraz kladieme na rehabilitáciu, ktorého cieľom je maximálna obnova, prípadne zlepšenie telesných, a sociálnych zručností, schopností, aby sa klienti mohli vrátiť čím skôr do pôvodného prostredia.

V špecializovanom zariadení pracuje multidisciplinárny team odborníkov.

Zariadenie pre seniorov​

 • Základné sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Obslužné činnosti

 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie
 • Úschova cenných vecí
 • Záujmová činnosť
 • Pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne
 • Poskytovanie osobného vybavenia a nevyhnutného šatstva a obuvi

Starnutie je proces sebaobjavovania

Cenník sociálnych služieb

Centrál, n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby určuje cenník svojich služieb v závislosti od hospodárskych výsledkov predchádzajúceho roka v súlade s § 72 zákona č. 448/2008 Z.z. najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, Centrál, n.o. a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

+421 917 989 131
+421 357 781 041
Ned. - Pia.: 08:00 - 16:00
Sobota: zatvorené