Cenník služieb

Naše ceny

Cenník poskytovaných sociálnych služieb

Centrál, n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby určuje cenník svojich služieb v závislosti od hospodárskych výsledkov predchádzajúceho roka v súlade s § 72 zákona č. 448/2008 Z.z. najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu  službu, Centrál, n.o. a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu:

– za obslužné činnosti (stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva)

– za odbornú činnosť (pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa stupňa odkázanosti)

– a za ďalšie činnosti dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

cennik_pre_dochodcov

Pri poskytovaní sociálnych služieb a pri stanovení úhrad za poskytované služby sa postupuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov a Občianskym zákonníkom.

Denná sadzba úhrady za sociálnu službu zahŕňa v sebe úhrady za jednotlivé služby nasledovné:

  1. a) Úhrada za stravovanie zahŕňa v sebe náklady na suroviny a režijné náklady. Stravná jednotka na deň na občana obsahuje raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru, (u diabetikov aj II. večeru):
  2. b) Úhrada za bývanie zahŕňa v sebe užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov,  užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním (voda, splašková voda, elektrina, kúrenie, klimatizácia, odvoz komunálneho odpadu a pod.).
  3. c) Úhrada za poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby zahŕňa pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, pri základných sociálnych aktivitách, ako napr. sprievod na toaletu, pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, pomoc pri osobnej hygiene, sprievod na lekárske vyšetrenie  a pod.
  4. d) Úhrada za upratovanie: zahŕňa v sebe upratovanie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, dezinfekciu zariadení na osobnú hygienu podľa sanitačného režimu prevádzky.
  5. e) Úhrada za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zahŕňa v sebe pranie a žehlenie posteľného prádla, bielizne a ostatného osobného šatstva klientov a podľa potreby aj údržbu napr. šitie gombíkov a pod.

Cenník služieb od 1. 11. 2022

CENNÍK SLUŽIEB Pavilón A, B

platný od 01.11.2022

 

Poskytované služby :

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie opatrova-teľskej služby/1 deň

 

 

Samoplatca : Zariadenie pre seniorov

Zariadenie opatrova-teľskej služby/1 deň

 

 

Špecializova-né zariadenie/1 deň

 

Samoplatca :

Špecializované zariadenie/1 deň

 

 

 

Stravovanie :

 

     

Diabetická strava:

5,60

9,20

5,60

9,20

raňajky

0,70

1,16

0,70

1,16

desiata

0,55

0,90

0,55

0,90

obed

2,10

3,60

2,10

3,60

olovrant

0,55

0,90

0,55

0,90

večera

1,35

2,20

1,35

2,20

II. večera

0,35

0,44

0,35

0,44

Racionálna strava:

4,60

8,20

4,60

8,20

raňajky

0,70

1,80

0,70

1,80

desiata

0,30

0,40

0,30

0,40

obed

2,00

3,40

2,00

3,40

olovrant

0,30

0,40

0,30

0,40

večera

1,30

2,20

1,30

2,20

Bývanie :

       

Jednoposteľová izba

9,30

12,00

9,30

12,00

Manželská izba

8,60

11,30

8,60

11,30

Dvojposteľová izba

8,40

11,10

8,40

11,10

Ďalšie obslužné činnosti :

       

Upratovanie

1,00

2,30

1,00

2,30

Pranie, žehlenie

1,00

1,80

1,00

1,80

Pomoc pri odkázanosti :

       

Stupeň  II.

1,80

8,90

Stupeň III.

2,00

9,10

Stupeň IV.

2,20

9,30

Stupeň V.

2,40

9,50

3,10

12,80

Stupeň VI.

2,60

9,70

3,30

13,00

Samoplatca bez posúdenia :

9,70

13,00

 

 

CENNÍK SLUŽIEB Pavilón C

platný od 01.01.2019

 

Poskytované služby :

 

Zariadenie pre seniorov

 

 

Samoplatca : Zariadenie pre seniorov

 

 

Stravovanie :

 

 

Diabetická strava:

5,60

9,20

Raňajky

0,70

1,16

Desiata

0,55

0,90

Obed

2,10

3,60

Olovrant

0,55

0,90

Večera

1,35

2,20

II. večera

0,35

0,44

Racionálna strava:

4,60

8,20

raňajky

0,70

1,80

desiata

0,30

0,40

obed

2,00

3,40

olovrant

0,30

0,40

večera

1,30

2,20

Bývanie :

  

Jednoposteľová izba

11,70

14,40

Manželská izba

10,30

13,00

Ďalšie obslužné činnosti :

  

Upratovanie

1,00

2,30

Pranie, žehlenie

1,00

1,80

Pomoc pri odkázanosti :

  

Stupeň IV.

2,20

9,30

Stupeň V.

2,40

9,50

Stupeň VI.

2,60

9,70

Samoplatca bez posúdenia :

9,70

 6

Nadštandardné služby:

  1. f) Úhrada za fakultatívne služby ako pedikúra, manikúra, masáž podľa želania klienta zabezpečujeme tieto služby, tieto služby sú nadštandardné a platia sa podľa cenníka dodávateľa.
  2. g) Za lieky, zdravotnícke pomôcky klient platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
  3. h) V prípade inkontinencie klient hradí sám pomôcky použité nad rámec lekárom predpísaných pomôcok podľa ceny  dodávateľa a podľa skutočne použitého množstva.
  4. i) Za prepravu sanitkou klient platí poskytovateľovi prepravnej služby,  v prípade doprovodu platí sa  aj za sprevádzajúcu zdravotnú sestru.