Naše služby

Naše služby

Cieľové skupiny

V zariadení pre seniorov: Seniori, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti IV-VI, alebo dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti II-VI, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti.

V špecializovanom zariadení: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň odkázanosti majú najmenej V. a majú nasledovné zdravotné postihnutie:

cieľove_skupiny_domov_pre_dochodcov

Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, Demencia rôzneho typu a etiológie, Skleróza multiplex

Poskytované služby

V zariadení pre seniorov sa vykonávajú nasledovné odborné činnosti:

 • Základné sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Obslužné činnosti:

 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie
 • Úschova cenných vecí
 • Záujmová činnosť
 • Pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne
 • Poskytovanie osobného vybavenia a nevyhnutného šatstva a obuvi
poskytovane_sluzby_domov_pre_dochodcov

V zariadení opatrovateľskej služby zabezpečujeme tiež horeuvedené odborné, obslužné a ďalšie činnosti a veľký dôraz  kladieme na rehabilitáciu, ktorého cieľom je maximálna obnova, zachovanie prípadne zlepšenie telesných, duševných a sociálnych zručností, schopností, aby sa klienti mohli vrátiť čím skôr do rodiny, do pôvodného prostredia.

V špecializovanom zariadení  pracuje multidisciplinárny team odborníkov (všeobecný lekár, psychológ, liečebný pedagóg, sociálny pracovník, zdravotné sestry, opatrovateľky) a cieľom ich práce  je  udržiavanie mentálnych a fyzických schopností klientov, spomalenie neurodegeneračných procesov a udržanie psychickej pohody. Preto okrem horeuvedených odborných, obslužných a ďalších činností sa konajú rôzne terapie. 

Ako musikoterapia, zooterapia, arteterapia, ergoterapia a pod. a tzv. špeciálny  aktivizačný program a  tréningy pre osoby s poruchami pamäti v dôsledku ochorenia na Alzheimerovu chorobu, v dôsledku demencie rôzneho typu a etiológie pod vedením odborníkov. Aktivizačný program zahŕňa zmyslovú stimuláciu /napr. hudbou/, telesné cvičenia, používanie pomôcok na zapamätanie, zooterapiu, ktorá zvyšuje počet interakcií, pôsobuje stimulujúco a uľahčuje vytvorenie domácej atmosféry. S klientmi sa pracuje podľa vypracovaných mesačných plánov práce.

Vo všetkých troch zariadeniach prostredníctvom sociálnej diagnostiky zisťujeme individuálne schopnosti, možnosti, potreby a záujmy klientov a na základe týchto informácií  sú vypracované individuálne rozvojové plány, ktorých cieľom je podporovať duševnú a fyzickú kondíciu klientov  a zapájať ich do rôznych činností.