Požiadavky

Požiadavky

Ako sa stať naším klientom?

V prípade záujmu o naše zariadenie pre seniorov alebo zariadenie opatrovateľskej služby treba sa obrátiť na obecný alebo mestský úrad a požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá zabezpečuje príslušná obec.  Miestna príslušnosť obce sa spravuje podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej odkázanosť sa posudzuje. Následne obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, môžete sa u obci požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, alebo rovno obrátiť sa na naše zariadenie. Naše zariadenie uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s klientom.

V prípade záujmu o špecializované zariadenie, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podá na Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja:

Adresa: 949 01 Nitra, Štefánikova trieda 69
Tel: 037 – 69229141
E- mail: info@unsk.sk.

Potrebné tlačivá môžete stiahnuť z webovej stránky Nitrianskeho samosprávneho kraja: www.unsk.sk

poziadavky_dochodcov

K žiadosti o uzatvorenie zmluvy treba pripojiť nasledovné doklady:

  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch
  • Potvrdenie o výške dôchodku za predchádzajúci rok a za aktuálny rok /vydá pobočka Sociálnej poisťovne/
  • Rozhodnutie o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o ustanovení opatrovníka vydané okresným súdom
  • Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o umiestnenie v zariadení sociálnych služieb
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajo