Krízový plán

riešenia situácie

Krízový plán Centrál, n.o.

Na stiahnutie: Krízový plán k postupu
riešenia udalosti výskytu COVID-19

Krízový plán k postupu riešenia udalosti výskytu COVID-19

ČI. I
Cieľ‘ krízového plánu

Cieľom krízového plánu je nariadiť pracovný postup pre odborných zamestnancov na zdravotnom úseku, ktorý zistí podozrenie nákazy PSS s COVID-19 a zamedziť šírenie.

ČI. II
Zistenie podozrenie nákazy

Zdravotný personál v prípade zistenia podozrenia nákazy COVID-19 ( PSS nahlási, že sa necíti dobre a sťažuje sa na bolesť svalov, bolesť kĺbov, má sťažené dýchanie, má prejavy nádchy a kašle, zistí sa telesná teplota nad 38 °C) telefonicky oznámi tento stav všeobecnému lekárovi a postupuje podľa inštrukcie lekára. Ak lekár nariadi karanténu, odborný zamestnanec vykoná opatrenia podľa inštrukcie lekára, informuje hlavnú sestru, následne urobí záznam o mimoriadnej udalosti a o zahájení režimu karantény podá neodkladne informáciu ústne a následne písomne aj všetkým dotknutým zamestnancom v prebiehajúcej a nastupujúcej zmene. Odborný zamestnanec vykoná dezinfekciu a vyžiari germicídnym žiaričom v ochrannom odeve miestnosť, kde sa pohyboval/a PSS.

ČI. III
Izolačné – karanténne miestnosti

Za zabezpečenie miestností je zodpovedná hlavná sestra. Všetky izolačné a karanténne miestnosti sú dobre vetrateľné s vlastným WC, umývadlom a sprchou, a sú napojené na prívod pitnej a teplej vody. Izolačné miestnosti slúžia pri podozrení na COVID-19. Izolačnú miestnosť pre PSS využijeme pokiaľ obývajú obytnú jednotku dvaja PSS. Na dvere pripevní na viditeľnom mieste oznam: ,,Izolačka“. V prípade keď‘ PSS býva sám v obytnej jednotke tak sa pripevní na dvere na viditeľné miesto: ,,Domáca izolácia“. Pred dvere umiestnime uzatvárateľnú nádobu so zaťahovacím igelitovým vreckom a na nádobu s dezinfekčnou tekutinou na ochranné okuliare. Karanténna miestnosť sa použije až pri potvrdených prípadoch COVID-19. Karanténna časť zariadenia bude označená na viditeľnom mieste: ,,Červená zóna“ a „Zákaz vstupu“. Vybavenie karanténnej časti zabezpečí hlavná sestra a v karanténnej časti sa následne pohybuje už len určený personál vybavený s osobnými ochrannými pomôckami.

ČI. IV
Povinnosti odborného zamestnanca v izolácii/karanténe

Odborný zamestnanec vstupuje do miestnosti PSS iba v ochranných okuliaroch, s rúškom, s ochrannými rukavicami a v ochrannom jednorazovom overale. Odborný zamestnanec pravidelne a dôsledne vetrá miestnosť. V zmysle inštrukcie lekára/ky odborný zamestnanec zabezpečí, podáva a zaznamenáva požitie liekov, sleduje príznaky ochorenia a základné životné funkcie, podáva stravu a prípadne pomáha pri príjme stravy, podáva teplé nápoje, pomáha pri osobnej hygiene PSS, denne monitoruje aj vlastnú telesnú teplotu. Dôsledne čistí a dezinfikuje predmety prostredia podľa hygienicko epidemiologického režimu. V prípade, že sa zdravotný stav zhorší PSS počas obdobia izolácie/karantény odborný zamestnanec bezodkladne hlási všeobecnému lekárovi, na RÚVZ a postupuje podľa inštrukcií.

ČI. V
Upratovanie a dezinfekcia

Upratovanie a dezinfekciu v izolačných a karanténnych miestnostiach vykonáva odborný zamestnanec podľa hygienicko epidemiologického režimu:

ČI. VI
Manipulácia s posteľnou bielizňou

Pranie a žehlenie je zabezpečené v práčovni zariadenia za prísnych hygienických opatrení. Z izolačných a karanténnych miestností špinavá posteľná bielizeň sa dováža v dvoch vreciach do práčovne, kde je vyznačené miesto na ich odkladanie a následne personál práčovne sa prezlečie do ochranného odevu, vyprázdni práčovňu a až potom začne manipulovať so špinavou posteľnou bielizňou. Posteľnú bielizeň treba prať na 90 °C a s dezinfekčným materiálom, následne aj prežehliť.

ČI. VI
Stravovanie 

Stravovanie je zabezpečené päť krát denne v izolačných alebo v karanténnych miestnostiach. Strava je rozvážaná v jednorazových obaloch. Po skonzumovaní stravy sa obal odhodí do odpadkového koša v izolačných alebo v karanténnych miestnostiach. www.ruvz.sk Záznam o mimoriadnej situácii

ČI. VIII
Podklady a dokumenty