Predstavíme sa

O našej neziskovej organizácii

Predstavíme sa

Centrál, n.o. je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby: sociálne služby pobytového charakteru, odľahčovaciu službu a sociálne poradenstvo. Naše služby poskytujeme v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Cieľom našej neziskovej organizácie v širšom pojme  je podať pomocnú ruku ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, ľuďom postihnutým rôznymi chorobami, zdravotne postihnutým a ich rodinám. V užšom chápaní našim cieľom je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb všetkým klientom nášho zariadenia, vytvoriť im pohodlie a dôstojné podmienky, aby počas pobytu v zariadení prežívali krásne a bezstarostné chvíle plné radosti a podľa možnosti aj rodinnej pohody, rešpektujúc klientov bez ohľadu na rasu a vierovyznanie.

Ďalším našim cieľom je zabezpečenie kvality života aj v terminálnom štádiu so zameraním na to, aby klient sa necítil opustený a osamotený a po zdravotníckej stránke zabezpečiť, aby jeho bolesti boli čo najviac zmiernené.

Úzko spolupracujeme rodinnými príslušníkmi, poskytujeme pre nich sociálne poradenstvo a pomoc pri zvládnutí ťažkých situácií.

Naše zariadenie má štyri vyčlenené časti:

1. Zariadenie opatrovateľskej služby 18 osôb

2. Špecializované zariadenie pre osoby postihnuté  Alzheimerovou chorobou a inými demenciami s kapacitou 14 osôb

3. Zariadenie pre seniorov s kapacitou 94 osôb

4. Zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 osôb

Podporujeme sprostredkovanie nevyhnutnej pomoci odborného a sociálneho charakteru, zvyšujeme dostupnosť služieb, zvyšujeme informovanosť verejnosti o sociálnych službách